ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
50%
13:1
อนุบาล 3-33
50%
13:1
ระดับปฐมวัย156
11%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5145
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 612517
36%
117:1
ระดับประถมศึกษา262147
89%
68:1
รวมทั้งสิ้น272653
100%
87:1