ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 191726
25%
126:1
อนุบาล 2211435
34%
135:1
อนุบาล 3222143
41%
222:1
ระดับปฐมวัย5252104
21%
426:1
ประถมศึกษาปีที่ 1303060
15%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 2313566
17%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 3382563
16%
232:1
ประถมศึกษาปีที่ 4283361
15%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 5324779
20%
326:1
ประถมศึกษาปีที่ 6244266
17%
233:1
ระดับประถมศึกษา183212395
79%
1330:1
รวมทั้งสิ้น235264499
100%
1729:1