ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

สรุปข้อมูล ประจำปี 2562
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอ่านวยการ3 - 33.00753333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
2กลุ่มนโยบายและแผน - -0-
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - -0-
4กลุ่มบริหารงานบุคคล - -0-
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - -0-
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - -0-
7กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - -0-
8กลุ่มกฎหมายและนิติกร - -0-
9กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -0-
รวม3 - 33.00753333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333


ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒ :: Cr.สพป.เลย เขต ๑