ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

สรุปข้อมูล ประจำปี 2565
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอานวยการ - -0-
2กลุ่มนโยบายและแผน - -0-
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - -0-
4กลุ่มบริหารงานบุคคล - -0-
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - -0-
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - -0-
7หน่วยตรวจสอบภายใน - -0-
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - -0-
9กลุ่มกฎหมายและคดี - -0-
10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -0-
11การติดต่อราชการของโรงเรียนในสังกัด1 - 43.20803.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.24
12ผู้มาติดต่อราชการ3 - 43.7092.53.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.73.74
รวม1 - 43.4586.253.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.453.454


ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  
Version 2022.1 พุทธศักราช 2565 :: สพป.พัทลุง เขต 2