[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พัทลุง เขต 2
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนบ้านพน
  ผู้อำนวยการ  นายพยูน พูลเกตุ  มือถือ  081-9572988
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   2   โรงเรียนวัดเขาวงก์
  ผู้อำนวยการ  นางบุณณดา รักจันทร์  มือถือ  087-2876150
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   3   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์  มือถือ  08-8398-5199
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายยุซุบ ไหมหมาด  มือถือ  081-8970610
  ที่ตั้ง  183 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  เบอร์โทรโรงเรียน  074687032

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านป่าแก่
  ผู้อำนวยการ  นายธาดา เจริญฤทธิ์  มือถือ  084-8584916
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
  ผู้อำนวยการ  นายการีม สันอี  มือถือ  09-8671-7467
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านคู
  ผู้อำนวยการ  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด  มือถือ  08-4715-6949
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านควนประกอบ
  ผู้อำนวยการ  นางณัฏยา ลือกิจนา  มือถือ  08-9293-3205
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหน้าวัง
  ผู้อำนวยการ  นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน  มือถือ  086-2989413
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนอนุบาลกงหรา
  ผู้อำนวยการ  นายสมหมาย พรหมสังคหะ  มือถือ  08-9876-8438
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านทอนตรน
  ผู้อำนวยการ  นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง  มือถือ  089-5987825
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านวังปริง
  ผู้อำนวยการ  นายบรรจง เครือทอง  มือถือ  061-1416053
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   13   โรงเรียนบ้านต้นประดู่
  ผู้อำนวยการ  นางสายดี เกื้อสุข  มือถือ  0936729299
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนวัดควนขี้แรด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสุไวยะ เส็นบัตร  มือถือ  06-1175-6145
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   15   โรงเรียนวัดพังกิ่ง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาววรรณวิกา ปัญญโชติกุล  มือถือ  08-5069-7201
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดหวัง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วริยา เกื้อเม่ง  มือถือ  094-8024603
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นางชัญญานุช ชูเพชร  มือถือ  09-5438-5205
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   18   โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นางสิรินาถ จงหวัง  มือถือ  080-1361509
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านลานช้าง มิตรภาพ 45
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์  มือถือ  06-3063-5954
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านควนโคกยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ ชนะสิทธิ์  มือถือ  09-3583-6003
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านเทพราช
  ผู้อำนวยการ  นายสุคิด นาแพง  มือถือ  08-6295-3324
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านท่านางพรหม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์  มือถือ  08-4890-3868
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  074-641528

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านท่าลาด
  ผู้อำนวยการ  นางสุคนธ์ สุระกำแหง  มือถือ  081-9598440
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   24   โรงเรียนวัดท่านางพรหม
  ผู้อำนวยการ  นางเพ็ญศรี แสงแก้ว  มือถือ  087-2891326
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการ  นายทนงค์ บุญช่วย  มือถือ  089-2981677
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0892981677

  
   26   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสนอง ทองเอม  มือถือ  09-8696-6312
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านไสนายขัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางนงนุช อินทร์ด้วง  มือถือ  08-1766-9516
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวรณี สุขทอง  มือถือ  08-3186-9569
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  เบอร์โทรโรงเรียน  83

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เยาวนุช หละเขียว  มือถือ  081-8977306
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   30   โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
  ผู้อำนวยการ  นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์  มือถือ  087-2973087
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านควนยวน
  ผู้อำนวยการ  นางวิไล โชคไพศาล  มือถือ  087-2735487
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนวัดท่าควาย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี  มือถือ  08-1099-2755
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   33   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  นางนิรันญา เสวตโสธร  มือถือ  08-1541-1070
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0954409897

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
  ผู้อำนวยการ  นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์  มือถือ  06-1226-9465
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   35   โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นางสุประดา สุขสวัสดิ์  มือถือ  08-2260-1751
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   36   โรงเรียนวัดหานโพธ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวนิตยา ฤทธิ์เลื่อน  มือถือ  09-9254-1719
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   37   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23
  ผู้อำนวยการ  น.ส.อรนุช วงค์สวัสดิ์โสต  มือถือ  083-1856426
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนวัดควนโก
  ผู้อำนวยการ  นางรัชนู เพียรดี  มือถือ  09-9141-4916
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านแหลมดิน
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว  มือถือ  088-7814006
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0887814006

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายปิรยุทธ ทับทุ่ย  มือถือ  084-8587006
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   41   โรงเรียนบ้านท่าเชียด
  ผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ พิบูลย์  มือถือ  09-5147-4290
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  074601634

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
  ผู้อำนวยการ  นายอัครพล คำคง  มือถือ  089-9751481
  ที่ตั้ง  225 หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
  เบอร์โทรโรงเรียน  0899751481

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม  มือถือ  089-2972967
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   44   โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุเมธ จุลพรหม  มือถือ  09-5820-6919
  ที่ตั้ง  6 หมู่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
  เบอร์โทรโรงเรียน  074673832

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นายสมใจ เศษขาว  มือถือ  0898847386
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  0898847386

  
   46   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
  ผู้อำนวยการ  นายพงศา แสงเกื้อหนุน  มือถือ  093-7126249
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  074841840

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านควนอินนอโม
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น  มือถือ  089-2942941
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   48   โรงเรียนบ้านด่านโลด
  ผู้อำนวยการ  นายโกวิท ลือกิจนา  มือถือ  080-1389813
  ที่ตั้ง  หมู่4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  0801389813

  
   49   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์  มือถือ  08-7286-7381
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง ศรีเกตุ  มือถือ  086-2856229
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   51   โรงเรียนวัดปลักปอม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายชูชาติ จุลฉีด  มือถือ  08-9735-1619
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
  ผู้อำนวยการ  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข  มือถือ  086-9575045
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายพนมยงค์ ดำช่วย  มือถือ  08-9198-3601
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  -

  
   54   โรงเรียนบ้านท่าเนียน
  ผู้อำนวยการ  นายโชคดี มุสิกะสังข์  มือถือ  087-8999218
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   55   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ.
  ผู้อำนวยการ  นายสุภาพ ถิ่นกาญจน์  มือถือ  081-7972944
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   56   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ
  ผู้อำนวยการ  น.ส.สุกัญญา เพ็งทิพย์นาง  มือถือ  061-2633349
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   57   โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ จรสิทธิ์  มือถือ  081-0995039
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร หนูสงวน  มือถือ  08-1478-2661
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางลภัส สุขหอม  มือถือ  0953158-655
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   60   โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
  ผู้อำนวยการ  นายอำพล ไชยวรรณ  มือถือ  080-7115637
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านท่าวา
  ผู้อำนวยการ  นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น  มือถือ  089-2967665
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านช่องฟืน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางลักษิกา บัวเผียน  มือถือ  080-713-1361
  ที่ตั้ง  131 ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
  เบอร์โทรโรงเรียน  0807131361

  
   63   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช  มือถือ  08-2752925
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านโคกทราย
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ ตาดทอง  มือถือ  09-3768-3384
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนวัดไทรพอน
  ผู้อำนวยการ  นางวิลาวรรณ์ การนาดี  มือถือ  089-8698935
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   66   โรงเรียนวัดควนเผยอ
  ผู้อำนวยการ  นายธนา กาญจนะแก้ว  มือถือ  080-1422393
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   67   โรงเรียนบ้านดอนประดู่
  ผู้อำนวยการ  นางณัฎชา ยักกะพันธ์  มือถือ  089-8779114
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดหัวควน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอุษา พันธุ์คีรี  มือถือ  081-9016428
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นางจุไรรัตน์ จำนงค์  มือถือ  062-1454514
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
  ผู้อำนวยการ  นายถาวร หนูสงวน  มือถือ  063-2415514
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนปากพะยูน.
  ผู้อำนวยการ  น.ส.ชมภู อุปการ  มือถือ  084-8422125
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนวัดโรจนาราม
  ผู้อำนวยการ  นายไอศูรย์ ทองสั้น  มือถือ  098-0619661
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  980619661

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนวัดฝาละมี
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางชัชฎาภา เตชวันโต  มือถือ  08-7285-9985
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
  ผู้อำนวยการ  นางอิศรา ตาดทอง  มือถือ  086-2747341
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านแหลม.
  ผู้อำนวยการ  นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม  มือถือ  087-287-0651
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  87

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนวัดบางขวน
  ผู้อำนวยการ  นายสมบูรณ์ กลีบโกมุท  มือถือ  081-0969034
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนบ้านบางมวง
  ผู้อำนวยการ  นายอุดม สุระกำแหง  มือถือ  081-9637797
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนวัดพระเกิด
  ผู้อำนวยการ  นางละมัย แสงคงเรือง  มือถือ  08-1798-9838
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ อ่อนรักษ์  มือถือ  086-2985339
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   80   โรงเรียนบ้านม่วงทวน
  ผู้อำนวยการ  นายวรวิทย์ มัจฉา  มือถือ  084-8-614716
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านหารเทา
  ผู้อำนวยการ  นายสะอาด สามารถ  มือถือ  089-595-3885
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายนริสร์ ยืนยง  มือถือ  089-5975936
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   83   โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกรรณทิพย์ ช่วยเนียม  มือถือ  08-7291-8783
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  872918783

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธชัย แสงจันทร์  มือถือ  0899765379
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนวัดควนเพ็ง
  ผู้อำนวยการ  นายชัย ขุนณรงค์  มือถือ  095-0189333
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ผู้อำนวยการ  นายพรศักดิ์ บุญยัง  มือถือ  081-9691416
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายภัคพงศ์ หนูราช  มือถือ  0819901936
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนวัดพรุพ้อ
  ผู้อำนวยการ  นางนัฐชกมล ฤทธิรณ  มือถือ  084-1906172
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านควนหินแท่น
  ผู้อำนวยการ  นายภัค ฤทธิเดช  มือถือ  081-9696527
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   90   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
  ผู้อำนวยการ  นางนิรมล อินจุ้ย  มือถือ  06-4907-8080
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา พลอยดำ  มือถือ  093-5757225
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   92   โรงเรียนบ้านยางขาคีม
  ผู้อำนวยการ  นายคำรน เอียดประพาฬ  มือถือ  09-8014-3032
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
  ผู้อำนวยการ  นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์  มือถือ  086-2927012
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านห้วยทราย(มิตรภาพที่ 150)
  ผู้อำนวยการ  นายภิรมย์ ไพชำนาญ  มือถือ  080-7124112
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   95   โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นางนงเยาว์ คงนาลึก  มือถือ  084-8543614
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทุลง 93170
  เบอร์โทรโรงเรียน  0639384314

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร  มือถือ  08-3163-5939
  ที่ตั้ง  44 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  074841337

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนวัดท่าดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิดาภา สมพันธุ์  มือถือ  081-930-9852
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  0819309852

  
   98   โรงเรียนบ้านน้ำตก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต  มือถือ  089-8695323
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  089-869532

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ  มือถือ  08-8791-2923
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
  เบอร์โทรโรงเรียน  062-225889

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านหนองธง
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิทย์ เจะโซะ  มือถือ  081-9594805
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนมิตรมวลชน 1
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางเสาวณี ไชยรักษ์  มือถือ  08-9924-2078
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   102   โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว
  ผู้อำนวยการ  นายอาซิส มุมีน  มือถือ  081-2754732
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   103   โรงเรียนบ้านโคกสัก
  ผู้อำนวยการ  นางสาววราภรณ์ เพชรมณี  มือถือ  08-3229-6910
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   104   โรงเรียนวัดลอน
  ผู้อำนวยการ  นายอุทัย ก่งเซ่ง  มือถือ  080-5489214
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   105   โรงเรียนบ้านต้นสน
  ผู้อำนวยการ  นางจุติมา เส็นหละ  มือถือ  086-2932418
  ที่ตั้ง  99 ม.4 ตำบลโคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  เบอร์โทรโรงเรียน  0862932418

  
ภาพสมาชิก
   106   โรงเรียนวัดรัตนวราราม
  ผู้อำนวยการ  นายสุมารถ เงินละเอียด  มือถือ  089-0764795
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทรโรงเรียน  074697166

  
ภาพสมาชิก
   107   โรงเรียนวัดสังฆวราราม
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางกัลยา ณ พัทลุง  มือถือ  08-15421344
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
   108   โรงเรียนวัดปัณณาราม
  ผู้อำนวยการ  นายทวี อินถิติ  มือถือ  08-1328-1356
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  0

  
ภาพสมาชิก
   109   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเติม แดงช่วง  มือถือ  081-2760078
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   110   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
  ผู้อำนวยการ  นายสุนทร เกิดณรงค์  มือถือ  089-8703767
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
   111   โรงเรียนวัดนาปะขอ
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง เพชรมณี  มือถือ  097-0673611
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
   112   โรงเรียนวัดโตนด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวปรีดา พรมสุด  มือถือ  0895106298
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  898779114

  
ภาพสมาชิก
   113   โรงเรียนวัดนาหม่อม
  ผู้อำนวยการ  นายสุมารถ เงินละเอียด  มือถือ  08-9076-4795
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
  เบอร์โทรโรงเรียน  0887862027

  
   114   โรงเรียนบ้านปากพล
  ผู้อำนวยการ  นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์  มือถือ  0952582775
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  1

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.