[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พัทลุง เขต 2
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนบ้านพน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านพน ต.กงหรา อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนวัดเขาวงก์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางบุณณดา รักจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านกงหรา ต.กงหรา อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
   3   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านนอก ต.กงหรา อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุเมธ จุลพรหม
  ที่ตั้ง  183 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
  เบอร์โทร  074687032

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านป่าแก่
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสมใจ เศษขาว
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านป่าแก่ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
   6   โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางรุ่งนภา ละออกอ
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านพูด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
   7   โรงเรียนบ้านคู
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านควนประกอบ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางณัฏยา ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านศาลาเม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหน้าวัง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180
  เบอร์โทร  086-298941

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนอนุบาลกงหรา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวณัฎนันท์ สิขิวัฒน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
   11   โรงเรียนบ้านทอนตรน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านทอนตรน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านวังปริง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านวังปริง ต.ชะรัด อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
   13   โรงเรียนบ้านต้นประดู่
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านต้นประดู่ ต.กงหรา อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  1

  
   14   โรงเรียนวัดควนขี้แรด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางณัฏยา ลือกิจนา
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
   15   โรงเรียนวัดพังกิ่ง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายกฤษติพงษ์ ดำแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  074

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนวัดหวัง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาววริยา เกื้อเม่ง
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านสมหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา 93180
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางชัญญานุช ชูเพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวสารภี เอียดปราบ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหัวเขา ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
   19   โรงเรียนบ้านลานช้าง (มิตรภาพ 45)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสิรินาถ จงหวัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านลานช้าง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านควนโคกยา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074843779

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านเทพราช
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายศุภโชค คงรอด
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 บ้านหัวหรั่ง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074-641528

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านท่าลาด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายอำพล ไชยวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านท่าลาด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  @

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนวัดท่านางพรหม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายอำพล ไชยวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ ๒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074641159

  
   25   โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางกรธิดา สงนุ้ย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านสะพานหยี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายจักริน จันทขันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านไสนายขัน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวโสมสุดา วิจิตรพันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านไสนายขัน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
   28   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
  ที่ตั้ง  ม.4 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  เบอร์โทร  83

  
   29   โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวเยาวนุช หละเขียว
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านไร่ลุ่ม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านเกาะทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านควนยวน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางวิไล โชคไพศาล
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านควนยวน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนวัดท่าควาย
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจันทวรรณ พิทักษ์ฉนวน
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายศุภโชค คงรอด
  ที่ตั้ง  ม.3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  0817372787

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุวิทย์ ขำคล้าย
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
   35   โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสุประดา สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านแตระ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0

  
   36   โรงเรียนวัดหานโพธิ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายจักริน จันทขันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านหานโพธิ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  1

  
   37   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านไสรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านควนโก ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  1

  
   39   โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านแหลมดิน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน 93130
  เบอร์โทร  0887814006

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด 93160
  เบอร์โทร  0

  
   41   โรงเรียนบ้านท่าเชียด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนงเยาว์ พิบูลย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074601634

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจริยา โสพิกุล
  ที่ตั้ง  225 หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074601633

  
   43   โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางพูรินทร์ เพชรรัตน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านทุ่งหนองสิบบาท ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด 93160
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายโชคดี มุสิกะสังข์
  ที่ตั้ง  6 หมู่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074673832

  
   45   โรงเรียนบ้านหัวช้าง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายการีม สันอี
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0898847386

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสกุลตา ณ พัทลุง
  ที่ตั้ง  ม.6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074841840

  
   47   โรงเรียนบ้านควนอินนอโม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายปิรยุทธ ทับทุ่ย
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านควนอินนอโม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 93160
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านด่านโลด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์
  ที่ตั้ง  หมู่4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0801389813

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายตุลยวัต เขียวจีน
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านร่มโพธิ์ไทร ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด 93160
  เบอร์โทร  0

  
   50   โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายโชคดี มุสิกะสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านแม่ขรี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด 93160
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนวัดปลักปอม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางนงเยาว์ พิบูลย์
  ที่ตั้ง  602 ม.5 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  0815411070

  
   52   โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านเกาะแกง ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  -

  
   54   โรงเรียนบ้านท่าเนียน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางสาวสุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านท่าเนียน ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   55   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางณัฐชรีย์ ภิรมย์รักษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านเกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
   56   โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวสุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านเกาะนางคำหนือ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
   57   โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางณัฎชา ยักกะพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   58   โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายภัค ฤทธิเดช
  ที่ตั้ง  ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  0814782661

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายประสิทธิ์ ขาวทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
   60   โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านเกาะโคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   61   โรงเรียนบ้านท่าวา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางจุไรรัตน์ จำนงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านท่าวา ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   62   โรงเรียนบ้านช่องฟืน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
  ที่ตั้ง  131 ม.2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0862964757

  
   63   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายประสิทธิ์ ขาวทอง
  ที่ตั้ง  ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๒๐
  เบอร์โทร  0954250464

  
   64   โรงเรียนบ้านโคกทราย
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางกัญญะวีช์ มนตรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโคกทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนวัดไทรพอน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางวิลาวรรณ์ การนาดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านไทรพอน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนวัดควนเผยอ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางวิลาวรรณ์ การนาดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านควนเผยอ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   67   โรงเรียนบ้านดอนประดู่
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางณัฎชา ยักกะพันธ์
  ที่ตั้ง  73 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
  เบอร์โทร  0898779114

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนวัดหัวควน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายภัค ฤทธิเดช
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหัวควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   69   โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางเทคนิค หนูเสน
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
   70   โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจุไรรัตน์ จำนงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนปากพะยูน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านหัวฝาด ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนวัดโรจนาราม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านเพ็งอาด ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  980619661

  
   73   โรงเรียนวัดฝาละมี
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายยุทธชัย แสงจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   74   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านควนพระ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านแหลม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายมารุส หมาดเต๊ะ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  87

  
   76   โรงเรียนวัดบางขวน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวนัยนา ตาแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านวัดบางขวน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   77   โรงเรียนบ้านบางมวง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายมารุส หมาดเต๊ะ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านบางมวง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนวัดพระเกิด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวสุมาลี แกล้วทนงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านควนนางพิมพ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   80   โรงเรียนบ้านม่วงทวน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวสายสมร มูสิโก
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านม่วงทวน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
   81   โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหารเทา ต.หารเทา อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจุฬารัตน์ จันทร์คง
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านห้วยเรือ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  081-738065

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  872918783

  
   84   โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายยุทธชัย แสงจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านควนนกหว้า ต.หารเทา อ.ปากพะยูน 93120
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนวัดควนเพ็ง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุชาติ อ่อนรักษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายพรศักดิ์ บุญยัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  1

  
   88   โรงเรียนวัดพรุพ้อ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนิต แท่นรัตน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านควนหินแท่น
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายเสรี บุญรัศมี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านหินแท่น ต.โคกทราย อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
   90   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางนิรมล อินจุ้ย
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโหล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านยางขาคีม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายปรัชญา กาดีโลน
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านยางขาคีม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายภิรมย์ ไพชำนาญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านห้วยทราย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
   95   โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
  ที่ตั้ง   399 หมู่ 7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทุลง 93170
  เบอร์โทร  0848543614

  
   96   โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ
  ที่ตั้ง  44 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074841337

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนวัดท่าดินแดง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธิติภัทร ไพชำนาญ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  0866842449

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านน้ำตก
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  089-869532

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวไหมดี้หน๊ะ หมัดผอม
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
  เบอร์โทร  062-225889

  
   100   โรงเรียนบ้านหนองธง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074685738

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนมิตรมวลชน 1
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายธาดา เจริญฤทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านเขาจันทร์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
   102   โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธาดา เจริญฤทธิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน 93170
  เบอร์โทร  0

  
ภาพสมาชิก
   103   โรงเรียนบ้านโคกสัก
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายพงพันธุ์ สุขสบาย
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  1

  
   104   โรงเรียนวัดลอน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายไพฑูรย์ ทันนิเทศ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านลอน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   105   โรงเรียนบ้านต้นสน
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางสาวอัสมารา จินดามณี
  ที่ตั้ง  99 ม.4 ตำบลโคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
  เบอร์โทร  0862932418

  
ภาพสมาชิก
   106   โรงเรียนวัดรัตนวราราม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายบรรจง เครือทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074697166

  
ภาพสมาชิก
   107   โรงเรียนวัดสังฆวราราม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายบรรจง เครือทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านสังเขย่า ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  0

  
   108   โรงเรียนวัดปัณณาราม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านเกาะประดู่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  0

  
   109   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   110   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสุนทร เกิดณรงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  1

  
   111   โรงเรียนวัดนาปะขอ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายสุนทร เกิดณรงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านนาปะขอ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  1

  
   112   โรงเรียนวัดโตนด
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นางสุประดา สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านวัดโตนด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  898779114

  
   113   โรงเรียนวัดนาหม่อม
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายไพฑูรย์ ทันนิเทศ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
  เบอร์โทร  0865985157

  
   114   โรงเรียนบ้านปากพล
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน  นายสุมารถ เงินละเอียด
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านปากพล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 93140
  เบอร์โทร  1

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.