ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

60

เพศชาย 14 /23%
เพศหญิง 46 /77%

ในโรงเรียน

2

เพศชาย 1 /50%
เพศหญิง 1 /50%

ในสำนักงาน

60

ลูกจ้างชั่วคราว13 /22%
ศึกษานิเทศก์11 /18%
ผู้อำนวยการกลุ่ม9 /15%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /8%
นักทรัพยากรบุคคล5 /8%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /7%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
พนักงานราชการ3 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ2 /3%
นักวิชาการศึกษา1 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
นักประชาสัมพันธ์1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
ลูกจ้างประจำ1 /2%

ในโรงเรียน

1,421

ครู839 /59%
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)108 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน85 /6%
ครูผู้ช่วย83 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)78 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)55 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)45 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)29 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)28 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)24 /2%
พนักงานราชการ (ครู)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน8 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)8 /1%
ลูกจ้างประจำ7 /0%
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบโรงเรียน)3 /0%

ในสำนักงาน

60

ชำนาญการพิเศษ25 /42%
ไม่มีวิทยฐานะ17 /28%
ชำนาญการ13 /22%
ปฏิบัติงาน3 /5%
ปฏิบัติการ2 /3%

ในโรงเรียน

1,421

1419 /100%
ชำนาญการพิเศษ1 /0%
เชี่ยวชาญพิเศษ1 /0%

ในสำนักงาน

60

ปริญญาตรี32 /53%
ปริญญาโท24 /40%
ต่ำกว่าอนุปริญญา3 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /2%

ในโรงเรียน

1,421

1419 /100%
ปริญญาโท1 /0%
ปริญญาเอก1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT