Warning: include(config.db.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\www\bigdata\tableOccasion.php on line 5

Warning: include(): Failed opening 'config.db.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\Inetpub\www\bigdata\tableOccasion.php on line 5
จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น


ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT