6,666

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน125918.89%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา72410.86%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด70510.58%
สรุป นร.รายชั้นเรียน4136.20%
ข้อมูลสถานศึกษา3304.95%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2954.43%
คณะกรรมการ2293.44%
ผลสอบ O-Net1982.97%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1662.49%
ตารางจำแนก.เพศ1502.25%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1452.18%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1412.12%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1342.01%
แนวโน้ม จำนวน นร.1221.83%
รายงานบริหารงบประมาณ1181.77%
โครงการในโรงเรียน1051.58%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1051.58%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1031.55%
สถิติ/บริการ971.46%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ911.37%
บุคลากรเกษียณอายุ831.25%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ811.22%
ผลสอบ NT791.19%
นร.จำแนกตามอายุ781.17%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.17%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา721.08%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน701.05%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง650.98%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา640.96%
ผลสอบ RT590.89%
นร.จำแนกตามความพิการ480.72%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส430.65%
ตรวจผลการเรียน นร.410.62%
นร.จำแนกตามศาสนา320.48%
นร.จำแนกตามสัญชาติ310.47%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.35%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.35%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.210.32%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.24%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง160.24%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ130.20%