3,755

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน79621.20%
ข้อมูลสถานศึกษา3308.79%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3188.47%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2446.50%
คณะกรรมการ1463.89%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1343.57%
ผลสอบ O-Net1323.52%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1163.09%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1163.09%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.80%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ972.58%
ตารางจำแนก.เพศ872.32%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง822.18%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน792.10%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.08%
โครงการในโรงเรียน752.00%
แนวโน้ม จำนวน นร.711.89%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ551.46%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น511.36%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ511.36%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ501.33%
นร.จำแนกตามอายุ471.25%
ผลสอบ NT451.20%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา421.12%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน411.09%
รายงานบริหารงบประมาณ401.07%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา401.07%
บุคลากรเกษียณอายุ340.91%
นร.จำแนกตามความพิการ320.85%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส280.75%
ผลสอบ RT270.72%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.61%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.61%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง230.61%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.56%
ตรวจผลการเรียน นร.180.48%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.43%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.37%
นร.จำแนกตามศาสนา120.32%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.24%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.19%