ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

63

เพศชาย 10 /16%
เพศหญิง 53 /84%

ในโรงเรียน

1

เพศชาย 1 /100%
เพศหญิง 0 /0%

ในสำนักงาน

67

ศึกษานิเทศก์16 /24%
ลูกจ้างชั่วคราว12 /18%
นักทรัพยากรบุคคล8 /12%
นักวิชาการศึกษา6 /9%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /7%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /6%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
พนักงานราชการ2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
เจ้าพนักงานธุรการ1 /1%
นักจัดการงานทั่วไป1 /1%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ลูกจ้างประจำ1 /1%

ในโรงเรียน

1,421

ครู839 /59%
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)108 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน85 /6%
ครูผู้ช่วย83 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)78 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)55 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)45 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)29 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)28 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)24 /2%
พนักงานราชการ (ครู)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน8 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)8 /1%
ลูกจ้างประจำ7 /0%
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบโรงเรียน)3 /0%

ในสำนักงาน

67

ชำนาญการพิเศษ23 /34%
ชำนาญการ18 /27%
ไม่มีวิทยฐานะ15 /22%
ปฏิบัติการ5 /7%
4 /6%
ปฏิบัติงาน2 /3%

ในโรงเรียน

1,421

1420 /100%
เชี่ยวชาญพิเศษ1 /0%

ในสำนักงาน

67

ปริญญาตรี32 /48%
ปริญญาโท26 /39%
4 /6%
ต่ำกว่าอนุปริญญา3 /4%
ปริญญาเอก1 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,421

1420 /100%
ปริญญาเอก1 /0%

ในสำนักงาน

3

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง วิไลวรรณ  เลี้ยงสมบูรณ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2นาง ผุสดี  ฤทธิ์ช่วยรอดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3นาง สุนิสา  แก้วเกลี้ยงกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT