ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านพรุนายขาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010096
PERCODE 6 หลัก340180
กระทรวง 10 หลัก1093340180
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรุนายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านห้วยตอ
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-660303
อีเมล์แอดเดรส93010096@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010096
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2723828
Longitude
100.1057696

KM.

นาย อัครพล คำคง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เกศรี ชนะสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วรรณา ขวัญสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิรพรรณ อันทเกตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมจิตต์ อินถิติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เกษร เวชรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดวงใจ ไพฃำนาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิชญาพร วระกาญจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ประภาพร ปล้องอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณัฎฐนิช นุ้ยสุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กรรณิการ์ อินทะเสโน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สงวนวงศ์ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐพล ศรีรอด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน