ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านเกาะนางคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010155
PERCODE 6 หลัก340142
กระทรวง 10 หลัก1093340142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะนางคำ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านเกาะนางคำ
ตำบลเกาะนางคำ
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-619834
อีเมล์แอดเดรส93010155@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010155
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.369845908
Longitude
100.3941826

KM.

นาย มารุส หมาดเต๊ะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ทิพย์มณี พูลสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรอนงค์ ดวงแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อำนาจ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อาลียา ดะช่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิดาภา มณีดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุราวรรณ พจนากนกกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สายบัว ชอบงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อายีซ๊ะ สันหมุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทยาพร จันทร์คงหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารีย์ หลีโส๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อุสมาน มะยีเต๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดารัตน์ สนเส็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จรัญ แก้วชูช่วย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ข้อดีหย๊ะ เหตุเหล๊าะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุกัญญา บิลังโหลด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อร่าม โส๊ะเหลาะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน