ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010163
PERCODE 6 หลัก340157
กระทรวง 10 หลัก1093340157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านแหลมกรวด
ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614678
อีเมล์แอดเดรส93010163@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010163
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.481968262
Longitude
100.3423648

KM.

นาย ประสิทธิ์ ขาวทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จุฑามาศ ชนะภัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศรัญญา พันฤทธิ์ดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวนิตย์ แซ่หลิ้ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฐิตินาถ วงศ์ชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนิดา คงไข่ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขวัญจิต แก้วมงคล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชอบ รักษ์ชูชื่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กวินนา ขุนเศรษฐ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปัณณทัต ขาวสุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มณฑา แก้วอาดูร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัจฉริยา อินสุวรรณ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุไรยา นิยมเดชา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภัสสร พุทธศุกร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมพร กาฬกุญชร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน