ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านหนองธง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010213
PERCODE 6 หลัก340207
กระทรวง 10 หลัก1093340207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองธง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองธง
ตำบลหนองธง
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-685738
อีเมล์แอดเดรส93010213@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010213
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2480385
Longitude
100.1112516

KM.

นาย เรืองศักดิ์ ครูอ้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วันดี แวววรรณจิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วีระพงศ์ ยาชะรัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญญภัสส์ จิรธนวงศานนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บุไรวรรณ บิลโตะแหละ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยามีละ หมัดหมาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เมตตา เระเบ็นหมุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กิติมา สุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุธารัตน์ ฉิมนวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กานดา ฤทธิเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณัฐปรีดา ศุภางค์นรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จุรี จันทรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อำพันธ์ อินทร์ขุนจิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพรรณี พรหมนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยะมาศ ทองสุภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศิโรรัตน์ รักนิ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรพรรณ บุญมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชราวดี สิริภูวดล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภัทรวุธ เหล็บหลี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มาริษา เดชะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เดชา ฤทธิเดช
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจิตรา เทพทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรทิพย์ นุ้ยกุล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หัทยา เด็มเพ็ชรหน็อง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย คีนูรีฟส์ เหล็มหมาด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย หร่อเฝน ไพชำนาญ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน