ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านป่าแก่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010051
PERCODE 6 หลัก340165
กระทรวง 10 หลัก1093340165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าแก่
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านป่าแก่
ตำบลคลองเฉลิม
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-603707
อีเมล์แอดเดรส93010051@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010051
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4084261
Longitude
99.9798445

KM.

นาย ฮัมดี้ คอแด๊ะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฟ่าฎีละห์ สันอี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิชญาดา สุตตะคาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุกัญญา แสงคงเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บุญภา วังช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เฉลา นพนิช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจริญ เศียรอุ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เรวดี บินต่วน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชรีย์ ยอดดำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กชกร วิไลรัตน์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อัฟฎอลร์ หมาดหนุด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อ่าสี่หยะ แหนะนวน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชีรนันท์ ส่องช่วย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประโมทย์ โต๊ะเอียด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน