ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
อนุบาลกงหรา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010057
PERCODE 6 หลัก340161
กระทรวง 10 หลัก1093340161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลกงหรา
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านไร่เหนือ
ตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-687125
อีเมล์แอดเดรส93010057@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010057
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4285781
Longitude
99.9328428

KM.

นาย สุนทร ขุนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนันทา เกลี้ยงสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจินต์ พรหมสังคหะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อ้อยใจ บุญช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุวดี จีนเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยาภรณ์ เกลี้ยงสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ญาณิกา กาหยี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมพร เหมือนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ขวัญนภา มาเอียด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เรวดี บุญสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุลาลักษณ์ เหมือนจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกศฐพัชร เกื้อหนู
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จำรอง รัตนานุกูล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นารีรัตน์ ชายเกตุ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน