ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านทอนตรน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010058
PERCODE 6 หลัก340160
กระทรวง 10 หลัก1093340160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทอนตรน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านทอนตรน
ตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-687359
อีเมล์แอดเดรส93010058@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010058
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4541338
Longitude
99.9476541

KM.

นาย วิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วนิดา เส็นบัตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เกรียงศักดิ์ บุญสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศรัญญา สงพรหม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพัตรา ทองลี้
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุหงา หมาดเส็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ไหรหนะ มาลัยสนั่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วาสนา หมาดโสะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฝาติหมะ ศรียานเก็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัฆนิยาห์ หนูหนุด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธนิพร ศรีพยอมไพร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิราภา อินใหม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ซาฟีนะ ออสันตินุตสกุล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชาตรี ศรียานเต็ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ฉุกหรี ยาชะรัด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุนทร โอฬาริ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน