ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านวังปริง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010059
PERCODE 6 หลัก340170
กระทรวง 10 หลัก1093340170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังปริง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านวังปริง
ตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650007
อีเมล์แอดเดรส93010059@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010059
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.28648
Longitude
100.0841

KM.

นาย บรรจง เครือทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จินตนา กลับแป้น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จินตนา จันทร์ทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรพิมล ยอดตระกูลชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารี ชัยบุรินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิโรจน์ ไชยสุนทรกิตติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประทุม เรืองฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพร เทพหนู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อธิชา ทักขภิวัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง คำนึง แย้มรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดวงลดา ขวัญนิมิตร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ซุสสุดา เส็นสัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สวัสดิ์ เกื้อสกุล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน