ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านต้นประดู่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010060
PERCODE 6 หลัก340171
กระทรวง 10 หลัก1093340171
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นประดู่
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านต้นประดู่
ตำบลกงหรา
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614399
อีเมล์แอดเดรส93010060@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010060
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4696066
Longitude
99.9844837

KM.

นางสาว พจนารัตน์ อำไพฤทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุพา บาลทิพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อะนุรัย รักษาพราหมณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิมลสิริ กาญจนกำเนิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรอนงค์ อ่องไล่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ไรดะ อ่อนทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อาอีฉะ วงศ์ดุลยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกพรหม พรหมรุ่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยุราณี ยอดขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุริยา เหล็มนุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิติภา รามริน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จุฑารัตน์ รัตนานุกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ฮาโรน บิสสลีมีน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นิฟซาน ไหมหมาด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หวันส่าหรี หม้าเหล็ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สารีปะ นิจิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน