ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดท่าควาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010082
PERCODE 6 หลัก340078
กระทรวง 10 หลัก1093340078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดท่าควาย
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านท่าควาย
ตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-641502
อีเมล์แอดเดรส93010082@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010082
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.453313
Longitude
100.0491745

KM.

นางสาว จุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัญชลี อออิปก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมศรี พันธุวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญทิพ นมรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มินตรา รอดกิจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จีรนุช พรหมเหมือน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรจรีย์ ชูโลก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยะนันท์ คงบุญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฑิฆัมพร เพ็งแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธดาภรณ์ สมบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นราทิพย์ เมืองสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชรัตน์ โกไสยสิต
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภิญญา คงเทพ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศรัญญา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ถาวร เทียบพุฒ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิติมา รัตนพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน