ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดหานโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010087
PERCODE 6 หลัก340065
กระทรวง 10 หลัก1093340065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหานโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านหานโพธิ์
ตำบลหานโพธิ์
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614342
อีเมล์แอดเดรส93010087@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010087
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.528343333
Longitude
100.1325133

KM.

นางสาว หุ้มแพร จันธรรมรงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา ฤทธิ์เลื่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประสิทธิ์ ขวัญศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มินตรา ทองสวัสดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว โสภิดา แก้วแหร้
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นริศรา แก้วจำรัส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กิตติยา จรินน้อย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชฎารัตน์ ปล้องพันธู์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมปอง ปล้องพันธุ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน