ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านคลองใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010094
PERCODE 6 หลัก340178
กระทรวง 10 หลัก1093340178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านคลองใหญ่
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-610222
อีเมล์แอดเดรส93010094@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010094
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2902018
Longitude
100.0801066

KM.

นางสาว ปราณี ฝ้ายเส็ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มณีวรรณ ทองสอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กาญจนา หนูเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สะลิขอ คมเด็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐฐา หนักเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปัญญา มีเพียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฝันชนก เภอเกลี้ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พนิดา เจ๊ะเร๊ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ซัลมา ไมละหมาด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุไหวดะ ออนนวล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศราวุธ เอียดช่วย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน