ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010098
PERCODE 6 หลัก340175
กระทรวง 10 หลัก1093340175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านตะโหมด
ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-632407
อีเมล์แอดเดรส93010098@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010098
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2880481
Longitude
100.0508143

KM.

นาง พิมประภา ฤทธิ์เดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จักกรี ชนะสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อำไพ ชูสังข์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัญญา ขุนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปราณี สังแสตมป์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นงค์เยาว์ นามเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิรนุช อุทัยแจ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประสพโชค ชัยคีรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมฤดี ภู่ภักดีพันธ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อัศวเทพ ฤทธิช่วย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา มณีสว่าง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิลาสินี ทองหยู
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุทธิชาติ คุ่มเคี่ยม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน