ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนอินนอโม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010101
PERCODE 6 หลัก340184
กระทรวง 10 หลัก1093340184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนอินนอโม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านควนอินนอโม
ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650089
อีเมล์แอดเดรส93010101@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010101
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.346101659
Longitude
100.0499153

KM.

นาย ปิรยุทธ ทับทุ่ย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัชรินทร์ หนูพรหม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มนู หมานเส้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จันทรา เอียดสุย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพ็ญฉวี ทับธนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจิตร เหล็มหมาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วริญญา สาเหล็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สนธยา อุ่นเพ็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา สถิตย์ภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไลลา โต๊ะราหนี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิทยา สาเหล็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุรชัย หมัดหลี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทรภร มณีสุวรรณ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อนิต้า คงรอด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อาสิต แซะอาหลี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน