ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านเกาะนางคำเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010156
PERCODE 6 หลัก340143
กระทรวง 10 หลัก1093340143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะนางคำเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านเกาะนางคำหนือ
ตำบลเกาะนางคำ
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-651351
อีเมล์แอดเดรส93010156@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010156
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3958067
Longitude
100.3677786

KM.

นางสาว สุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมจิต ชอบงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วาสนา เกษตรกาลาม์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิลเนตร อักษรชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุหงา สันหมุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชุติมา สันติยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุวลักษณ์ จิมจวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุมัยลา เส็มหมัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิมพ์พาวรรณ นิยมเดชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัชรพงศ์ ศิริ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สิตีมาเรียม หมัดโส๊ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทศพร ทิ้งเหม
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน