ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010169
PERCODE 6 หลัก340127
กระทรวง 10 หลัก1093340127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านโพธิ์
ตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-699227
อีเมล์แอดเดรส93010169@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010169
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3338518
Longitude
100.335491

KM.

นาง จุไรรัตน์ จำนงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยาภรณ์ หนองใหญ่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อาริสา สงเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มารียา เจริญวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุดม พัสสระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลวดี นกหมุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัลยาณี แก้วประสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ดรุณี เซ่งฉิม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัตนา อินทรชุมนุม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สหภาพ ฤทธิเดช
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน