ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดฝาละมี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010173
PERCODE 6 หลัก340129
กระทรวง 10 หลัก1093340129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดฝาละมี
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านฝาละมี
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-699062
อีเมล์แอดเดรส93010173@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010173
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.318899
Longitude
100.2882794

KM.

นาง แก้วมณี โสพิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัญชน์ณิชชา สาโส๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิกษา สงเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชูชัย สุวรรณแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชนก นิ่มชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภัสมนต์ เกตุแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกลักษณ์ ชุมขวัญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันท์นภัส จันทร์แจ่มสี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สิริลักษณ์ รักทรัพย์ธาดา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธวัฒชัย ประทุมวัลย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน