ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดบางขวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010176
PERCODE 6 หลัก340146
กระทรวง 10 หลัก1093340146
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบางขวน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านวัดบางขวน
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650017
อีเมล์แอดเดรส93010176@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010176
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3828511
Longitude
100.2697444

KM.

นาย วุฒิพงษ์ อำภัยฤทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัลยา หีมมิน๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยินดี พรมชูแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุบลรัตน์ แก้วแสงอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มนัญญา สวนแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พัชรากร อินทรรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หยาลิขอ มัจฉา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กฤษดา หนูฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จารึก นุ่นเกลี้ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภาพร แก้วมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัญญา ทองสีมาก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สายสุณี ชูชมชื่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมปอง ศรียา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน