ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านบางมวง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010177
PERCODE 6 หลัก340147
กระทรวง 10 หลัก1093340147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบางมวง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านบางมวง
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-601756
อีเมล์แอดเดรส93010177@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010177
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3614056
Longitude
100.2744134

KM.

นาง นุชนาถ ชูชื่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุไหวย๊ะ หมัดบิลเฮด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปวันรัตน์ สักหวาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เริงศักดิ์ มะเลโลหิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขอดีหย๊ะ หมัดหมัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สณัฏฐณัญ ทองใหม่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หวันละเอียด สว่างนิพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ประยงค์ นิวัตตระกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย หมัดยุสุบ ชัยสุโข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อิสรียา ขัณฑสุนทรไกร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฟารีด้า หมัดโส๊ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจริญ หมัดบิลเอด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไมตรี เมืองบรรจง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุชจรีย์ สัจจา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน