ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010181
PERCODE 6 หลัก340131
กระทรวง 10 หลัก1093340131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหารเทา
ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-676061
อีเมล์แอดเดรส93010181@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010181
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2973056
Longitude
100.2697191

KM.

นางสาว อุษา พันธุ์คีรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชิดชนก มีชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เทคนิค หนูเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภูวนาถ ไหมคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พนิดา อินทรเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรรณี คงแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จรัญ เพชรรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วราลี สีดา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธรรมนูญ เพชรแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุวัตร นิลหัสรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เจนจิรา เซ่งเข็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณัฐฐิยา เพ็งจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรุณา วชิราภากร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จรรจิรา คงบัว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิมลรัตน์ รัตนประทีป
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนิกา ธัญญะอุดร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมหมาย เพชรขวัญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพลินพิศ พรหมปลอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณิษา มัธยม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิรารัตน์ ภาคภูมิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เปรมมิกา สุขมาก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นิกุล นุ้ยสุวรรณ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน