ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านทะเลเหมียง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010183
PERCODE 6 หลัก340136
กระทรวง 10 หลัก1093340136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทะเลเหมียง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านทะเลเหมียง
ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-676097
อีเมล์แอดเดรส93010183@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010183
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2864703
Longitude
100.2448262

KM.

นาง อลิษา ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปัณณพร แก้วมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กรรณทิพย์ ช่วยเนียม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศศิวิมล กลิ่นเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปณิษฐา ขาววก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิสิษฐ์ จันทร์ดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชรพร เผือกสม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุวินชา เท่าแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรี สุธรรม สุขไกร
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิรภัสสร นวลขาว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมปอง นักการรอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน