ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านทุ่งนารี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010205
PERCODE 6 หลัก340213
กระทรวง 10 หลัก1093340213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งนารี
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านทุ่งนารี
ตำบลทุ่งนารี
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650034
อีเมล์แอดเดรส93010205@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010205
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.191162
Longitude
100.1683461

KM.

นาย วีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เสรี บุญรัศมี
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุพรรษา เอียดดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วนาลี เหล็บเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑารัตน์ ศิริมุสิกะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัลยา ด้วงนิล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธวัชชัย สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เลขา มากสังข์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ราตรี เกลี้ยงนิล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เขษมศักดิ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิตรนิรัช เหล็มขุน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุพรรษา พูลสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุคล ปราบณรงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จตุพร วงศ์วิเชียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกชัย ไพโรจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สายพิณ ราชนิยม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ขนิษฐา ช่วยบำรุง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สาลิน รามเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัศมี แพทย์อำพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรัญนันท์ โต๊ะประดู่
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สานีย๊ะ บินหมัด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รจนา วรรณมาโส
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สิทธิชัย นวลนิ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน