ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
อนุบาลป่าบอน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010208
PERCODE 6 หลัก340203
กระทรวง 10 หลัก1093340203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลป่าบอน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านป่าบอนเหนือ
ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-625435
อีเมล์แอดเดรส93010208@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010208
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2877293
Longitude
100.1753674

KM.

นาย อัษฎาวุธ สุวิชญางกูร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กฤษติพงษ์ ดำแก้ว
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นัยนา ตาแก้ว
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุวิชา ไพชำนาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บำเพ็ญ ดำรงคดีราษฎร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิจวลี แก้วหนูนวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ทัศณีย์ แสงเกื้อหนุน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วารุณีย์ คงทน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา บุญมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัทมา แสนสำราญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรอุมา ชักแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วันเพ็ญ ภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เบญญา สุขบัว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิทยา บุญละดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จีรภา ดำมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว โสภาภรณ์ วัจนพิสิฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ธิดา เปลี่ยวดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศุภรัตน์ ศิริมุสิกะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุวิไล ศรีเกตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หามี้ดะ สงเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นุชาภา ขนอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นปภัช ศรีชูทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปราณี ดำเม็ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จันทวรรณ ชูสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ธนพร มุสิกะสังข์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชวัช ปานทุ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อาริษา เมืองสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประเสริฐ คงช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นาตยา ฤทธิ์ชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยดา จันทร์ปาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัชนี เมืองแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อชิรวิทย์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กุลภัสสร์ บัวมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปรียานุช พลอยดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขนิษฐา พงศ์ขจร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา ทุ่มขุน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณนรี ชูมณี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มันทนีย์ สังข์แก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมยศ ฤทธิศักดิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นฤมล แซ่ซึ่ง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
Mr. Dayne Christian Aquino
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
Mr. Cornelis Adrianus Couwenberg
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุจรี บัวเนี้ยว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญรัตน์ รัตนพันธ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฬารัตน์ ชัยศรีนะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เชี่ยวชาญ เพชรรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน