ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านหาดไข่เต่า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010224
PERCODE 6 หลัก340246
กระทรวง 10 หลัก1093340246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดไข่เต่า
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านหาดไข่เต่า
ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614672
อีเมล์แอดเดรส93010224@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010224
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4381198
Longitude
100.2327982

KM.

นาย สุนทร เกิดณรงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มานะ ศรีทาพักตร์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศุภิศา คะรุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิรนันท์ แก้วชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พัฒนพงษ์ สมเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บิสมี บุญมาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อำนวยพร ช่วยเอี่ยม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจินต์ เตยแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุดารัตน์ ปล้องพันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เฉลิม หวานเส้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สรวิศ เส็มหมัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวนีย์ ฤทธิเดช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อรปรียา วิหะกะรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พันธ์ ซิ้วเตีย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นุษรี โต๊ะกาหลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กฤษดา เพ็ชรดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รวิวรรณ สำเร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อภิรดี เกลาเกลี้ยง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฟิตเร๊าะ เล๊าะหวัง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขนิษฐา สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกวิทย์ ทิพวารี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เบญจวรรณ อักษรชู
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ประภาพรรรณ ตั้นซุ่นหิ้น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หาบีด๊ะ หมานหมิด
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัทมาพร ทองชั่ง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน