สพป.พัทลุง เขต 2.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15359112
3%
157:1
อนุบาล 27557271,482
45%
11713:1
อนุบาล 38538151,668
51%
12014:1
ระดับปฐมวัย1,6611,6013,262
20%
25213:1
ประถมศึกษาปีที่ 19729411,913
15%
12515:1
ประถมศึกษาปีที่ 29599261,885
15%
12415:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,0949892,083
16%
12117:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2379982,235
17%
12817:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2031,0792,282
18%
12718:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1971,1842,381
19%
13018:1
ระดับประถมศึกษา6,6626,11712,779
77%
75517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110673179
36%
1215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29178169
34%
1115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37679155
31%
1213:1
มัธยมศีกษาตอนต้น273230503
3%
3514:1
รวมทั้งสิ้น8,5967,94816,544
100%
1,04216:1