ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

66

เพศชาย 13 /20%
เพศหญิง 53 /80%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย
Warning: Division by zero in C:\Inetpub\www\bigdata\tablePerson.php on line 94
0 /0%
เพศหญิง
Warning: Division by zero in C:\Inetpub\www\bigdata\tablePerson.php on line 102
0 /0%

ในสำนักงาน

66

ศึกษานิเทศก์15 /23%
ลูกจ้างชั่วคราว13 /20%
นักทรัพยากรบุคคล8 /12%
นักวิชาการศึกษา6 /9%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /8%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /2%
พนักงานราชการ1 /2%
นักวิชาการพัสดุ1 /2%
นักประชาสัมพันธ์1 /2%
ลูกจ้างประจำ1 /2%
เจ้าพนักงานธุรการ1 /2%
นักจัดการงานทั่วไป1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
นิติกร1 /2%

ในโรงเรียน

1,420

ครู839 /59%
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)108 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน85 /6%
ครูผู้ช่วย83 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)78 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)55 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)45 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)29 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.)28 /2%
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)24 /2%
พนักงานราชการ (ครู)21 /1%
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)8 /1%
ลูกจ้างประจำ7 /0%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7 /0%
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบโรงเรียน)3 /0%

ในสำนักงาน

66

ชำนาญการพิเศษ25 /38%
ชำนาญการ18 /27%
ไม่มีวิทยฐานะ15 /23%
ปฏิบัติการ6 /9%
ปฏิบัติงาน2 /3%

ในโรงเรียน

1,420

1420 /100%

ในสำนักงาน

66

ปริญญาตรี32 /48%
ปริญญาโท28 /42%
ต่ำกว่าอนุปริญญา3 /5%
ปริญญาเอก2 /3%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /2%

ในโรงเรียน

1,420

1420 /100%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT