Warning: include(config.db.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\www\bigdata\tablePerson.class.php on line 5

Warning: include(): Failed opening 'config.db.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\Inetpub\www\bigdata\tablePerson.class.php on line 5
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติการชำนาญงานปฏิบัติงานไม่มีวิทยฐานะอาวุโสรวม
93010047 บ้านพนกงหรากงหราเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010048 วัดเขาวงก์กงหรากงหราเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010049 สามัคคีอนุสรณ์กงหรากงหราเครือข่ายคีรีรัตน์1000000001
93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์กงหราคลองเฉลิมเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010051 บ้านป่าแก่กงหราคลองเฉลิมเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010052 บ้านพูด กรป.กลางกงหราคลองเฉลิมเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010053 บ้านคูกงหราคลองเฉลิมเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010054 บ้านควนประกอบกงหราคลองเฉลิมเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010056 บ้านหน้าวังกงหราคลองทรายขาวเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010057 อนุบาลกงหรากงหราคลองทรายขาวเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010058 บ้านทอนตรนกงหราคลองทรายขาวเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010059 บ้านวังปริงกงหราชะรัดเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010060 บ้านต้นประดู่กงหรากงหราเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010061 วัดควนขี้แรดกงหราชะรัดเครือข่ายไพรวัลย์0000000000
93010062 วัดพังกิ่งกงหราสมหวังเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010063 วัดหวังกงหราสมหวังเครือข่ายคีรีรัตน์0000000000
93010064 อนุบาลเขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010065 วัดหัวเขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)เขาชัยสนเขาชัยสนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010069 บ้านควนโคกยาเขาชัยสนเขาชัยสนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010070 บ้านเทพราชเขาชัยสนเขาชัยสนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)เขาชัยสนเขาชัยสนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010072 บ้านท่าลาดเขาชัยสนควนขนุนเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010074 วัดท่านางพรหมเขาชัยสนควนขนุนเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010075 วัดชุมประดิษฐ์เขาชัยสนควนขนุนเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010076 วัดควนสามโพธิ์เขาชัยสนควนขนุนเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010077 บ้านไสนายขันเขาชัยสนควนขนุนเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010078 วัดโพธิยารามเขาชัยสนควนขนุนเครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010079 บ้านควนหมอทองเขาชัยสนโคกม่วงเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010080 บ้านเกาะทองสมเขาชัยสนโคกม่วงเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010081 บ้านควนยวนเขาชัยสนโคกม่วงเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010082 วัดท่าควายเขาชัยสนโคกม่วงเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)เขาชัยสนโคกม่วงเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010085 วัดแหลมจองถนนเขาชัยสนจองถนนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)เขาชัยสนจองถนนเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน0000000000
93010087 วัดหานโพธิ์เขาชัยสนหานโพธิ์เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)เขาชัยสนหานโพธิ์เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)เขาชัยสนหานโพธิ์เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)เขาชัยสนหานโพธิ์เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์0000000000
93010094 บ้านคลองใหญ่ตะโหมดคลองใหญ่เครือข่ายตะโหมด0000000000
93010095 บ้านท่าเชียดตะโหมดคลองใหญ่เครือข่ายตะโหมด0000000000
93010096 บ้านพรุนายขาวตะโหมดคลองใหญ่เครือข่ายตะโหมด0000000000
93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาทตะโหมดคลองใหญ่เครือข่ายตะโหมด0000000000
93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)ตะโหมดตะโหมดเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010099 บ้านหัวช้างตะโหมดตะโหมดเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010100 วัดโหล๊ะจันกระตะโหมดตะโหมดเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010101 บ้านควนอินนอโมตะโหมดตะโหมดเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010102 บ้านด่านโลดตะโหมดแม่ขรีเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทรตะโหมดแม่ขรีเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)ตะโหมดแม่ขรีเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010105 วัดปลักปอมตะโหมดแม่ขรีเครือข่ายตะโหมด0000000000
93010152 วัดสุภาษิตารามปากพะยูนเกาะนางคำเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010153 วัดแหลมดินสอปากพะยูนเกาะนางคำเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010154 บ้านท่าเนียนปากพะยูนเกาะนางคำเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010155 บ้านเกาะนางคำปากพะยูนเกาะนางคำเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือปากพะยูนเกาะนางคำเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010157 บ้านเกาะหมากปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010158 บ้านเกาะเสือปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010159 บ้านปากบางนาคราชปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010160 บ้านเกาะโคบปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010161 บ้านท่าวาปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010162 บ้านช่องฟืนปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)ปากพะยูนเกาะหมากเครือข่ายสองเกาะ0000000000
93010164 บ้านโคกทรายปากพะยูนดอนทรายเครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010165 วัดไทรพอนปากพะยูนดอนประดู่เครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010166 วัดควนเผยอปากพะยูนดอนประดู่เครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010167 บ้านดอนประดู่ปากพะยูนดอนประดู่เครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010168 วัดหัวควนปากพะยูนดอนประดู่เครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)ปากพะยูนปากพะยูนเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010170 อนุบาลปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูนเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010171 ปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูนเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010172 วัดโรจนารามปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010173 วัดฝาละมีปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010174 บ้านควนพระสาครินทร์ปากพะยูนปากพะยูนเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010175 บ้านแหลมปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010176 วัดบางขวนปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010177 บ้านบางมวงปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010178 วัดพระเกิดปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010179 วัดควนนางพิมพ์ปากพะยูนฝาละมีเครือข่ายพันธปัญญา0000000000
93010180 บ้านม่วงทวนปากพะยูนหารเทาเครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)ปากพะยูนหารเทาเครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือปากพะยูนหารเทาเครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010183 บ้านทะเลเหมียงปากพะยูนหารเทาเครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010184 บ้านควนนกหว้าปากพะยูนหารเทาเครือข่ายรังสีตรีมิตร0000000000
93010197 วัดควนเพ็งป่าบอนโคกทรายเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010198 บ้านควนแหวงป่าบอนโคกทรายเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010199 วัดโคกตะเคียนป่าบอนโคกทรายเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010200 วัดพรุพ้อป่าบอนโคกทรายเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010201 บ้านควนหินแท่นป่าบอนโคกทรายเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010202 บ้านทุ่งคลองควายป่าบอนทุ่งนารีเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010203 บ้านโหล๊ะหารป่าบอนทุ่งนารีเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010204 บ้านยางขาคีมป่าบอนทุ่งนารีเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010205 บ้านทุ่งนารีป่าบอนทุ่งนารีเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)ป่าบอนป่าบอนเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010207 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)ป่าบอนป่าบอนเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010208 อนุบาลป่าบอนป่าบอนป่าบอนเครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010209 วัดท่าดินแดงป่าบอนวังใหม่เครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010210 บ้านน้ำตกป่าบอนวังใหม่เครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010211 วัดควนเคี่ยมป่าบอนวังใหม่เครือข่ายบูรพาป่าบอน0000000000
93010213 บ้านหนองธงป่าบอนหนองธงเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010214 มิตรมวลชน ๑ป่าบอนหนองธงเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010215 บ้านเหมืองตะกั่วป่าบอนหนองธงเครือข่ายทุ่งธงทอง0000000000
93010216 บ้านโคกสักบางแก้วโคกสักเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010217 วัดลอนบางแก้วโคกสักเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010218 บ้านต้นสนบางแก้วโคกสักเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010219 วัดรัตนวรารามบางแก้วท่ามะเดื่อเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010220 วัดสังฆวรารามบางแก้วท่ามะเดื่อเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010221 วัดปัณณารามบางแก้วท่ามะเดื่อเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010223 อนุบาลบางแก้วบางแก้วท่ามะเดื่อเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010224 บ้านหาดไข่เต่าบางแก้วนาปะขอเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010225 วัดนาปะขอบางแก้วนาปะขอเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010226 วัดโตนดบางแก้วนาปะขอเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)บางแก้วนาปะขอเครือข่ายบางแก้ว0000000000
93010228 บ้านปากพลบางแก้วนาปะขอเครือข่ายบางแก้ว0000000000
ถนนเพชรเกษม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
Version.2022.1.KAOPUNHOT