ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านพน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010047
PERCODE 6 หลัก340158
กระทรวง 10 หลัก1093340158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านพน
ตำบลกงหรา
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650000
อีเมล์แอดเดรส93010047@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010047
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.5056819
Longitude
99.9332446

KM.

นาง อาภากร หนูนวล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนิกร สุพรรณชนะบุรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฮูดา ทักษิณาวาณิชย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุไร โอฬาริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อภิญญา คำนวณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุชาดา หิรัญกาญจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ผุสดี สุตตะคาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วีรนันท์ หนูหลง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณา ฝ้ายทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญารัตน์ วงศ์สมานมณี
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลจิรา สงแทน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน