ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนขี้แรด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010061
PERCODE 6 หลัก340174
กระทรวง 10 หลัก1093340174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนขี้แรด
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านควนขี้แรด
ตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650004
อีเมล์แอดเดรส93010061@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010061
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4798934
Longitude
99.9754929

KM.

นาง ปลื้มจิต ชัยชิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปูชิตา ทองคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุไวยะ เส็นบัตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิวรรณ์ พูนนวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรรณี กาวชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อดุลย์ ขวัญสกุล
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อูลารัตน์ สนิทเฉโล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประวิทย์ เอียดสกุล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน