ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านด่านโลด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010102
PERCODE 6 หลัก340183
กระทรวง 10 หลัก1093340183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่านโลด
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านด่านโลด
ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-601437
อีเมล์แอดเดรส93010102@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010102
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3414267
Longitude
100.0824331

KM.

นาย โกวิท ลือกิจนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ไสว เหล็มปาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เฉลา รักเกตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วารี นวลสนอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุทัศนา ตุนละนิตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นนทกร ศรีอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุทธิวรรณ ดำเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วาสนา เจ๊ะแม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุไร นวลแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิชชากรณ์ จิตรพรหม?
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สิทธิวัฒน์ ทนงาน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สาวิตรี สถานติ้น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยามิหน๊ะ โนดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารีย์ แกล้วทนงค์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณนา ขำนาญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน