ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านพูด กรป.กลาง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010052
PERCODE 6 หลัก340166
กระทรวง 10 หลัก1093340166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพูด กรป.กลาง
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านพูด
ตำบลคลองเฉลิม
อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-603695
อีเมล์แอดเดรส93010052@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010052
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3844228
Longitude
99.9786924

KM.

นาย การีม สันอี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุมาลี พรหมปลัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กิตติมา เหล็มปาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สราวุธ ขำนุรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง โชติมา สมบูรณ์ประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัญญา เหล็มสะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศุภวดี สมุหเสนีโต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิราณี อินนุรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อัด สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปราณี เส็นโสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยะวรรณ มิตรเปรียญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุจิตรา ดวงคะชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัตนาภรณ์ จีนเมือง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรรณี ชายเกตุ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อะรีด สันหมาน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน