ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดชุมประดิษฐ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010075
PERCODE 6 หลัก340074
กระทรวง 10 หลัก1093340074
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดชุมประดิษฐ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านสะพานหยี
ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-600383
อีเมล์แอดเดรส93010075@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010075
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.504294
Longitude
100.0750308

KM.

นาย ทวี อินถิติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เพ็ญพิศ เกื้อเส้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิยามล ชุมจุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพ็ญพรรณ ชูผอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นัจรีย์ พรหมสังคหะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จุรีย์ ฤทธิ์ทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุรีรัตน์ วรรณรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง บุษยา อินทรภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทวีวรรณ บัวช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จริยา เสตะพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภาวดี แก้วบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวณีย์ เพ็งแก้ว
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาภรณ์ เหมือนเสน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นพรัตน์ บัวดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สนิท เรนเรือง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อังสุธร ไหมอ่อน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน