ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดโพธิยาราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010078
PERCODE 6 หลัก340070
กระทรวง 10 หลัก1093340070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโพธิยาราม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านควนยาน
ตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614384
อีเมล์แอดเดรส93010078@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010078
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.526328333
Longitude
100.110065

KM.

นาง พิรุณรักษ์ หนูจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วรณี สุขทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ผะออง ด้วงกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ดิฐพงษ์ ดวงภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธีรารัตน์ หนูละออง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิรารัตน์ เมืองสง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิชญณี ชูทอง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน