ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดหัวควน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010168
PERCODE 6 หลัก340128
กระทรวง 10 หลัก1093340128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหัวควน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหัวควน
ตำบลดอนประดู่
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-699135
อีเมล์แอดเดรส93010168@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010168
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3064719
Longitude
100.3423827

KM.

นาย ภัค ฤทธิเดช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฟารีดา แม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปราณี สาเส็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จักราวุธ ทองสีดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิตยา เรืองน้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปรีดา ทองเจือ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุณีรัตน์ ดีนกาหมีน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พันธณี สุภเพียร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ ชูแสง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กวี อุปการัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน