ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดโรจนาราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010172
PERCODE 6 หลัก340150
กระทรวง 10 หลัก1093340150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโรจนาราม
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านเพ็งอาด
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-2915925
อีเมล์แอดเดรส93010172@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010172
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3927079
Longitude
100.2188987

KM.

นาย ไอศูรย์ ทองสั้น
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฮุสนา และสุม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุไรวรรณ ยาชะรัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รุ่งทิพย์ รามแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัฐวดี ทองสีดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดา ชากรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พิมพ์ลภัฎ ไมตรีจร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สายัณห์ รักชูชื่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน