ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010206
PERCODE 6 หลัก340199
กระทรวง 10 หลัก1093340199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยทราย
ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-625172
อีเมล์แอดเดรส93010206@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010206
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2985609
Longitude
100.154012

KM.

นาย ภิรมย์ ไพชำนาญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จารุณี อุทัยรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พจนีย์ คงเปีย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุติษา ก่งเซ่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพรรณี พรหมสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มณีรัตน์ รินสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อมรทิพย์ สุวรรณวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธารารัตน์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุทธิพง พูลแก้ว
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนิษฐา ขุนไพชิต
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรนันท์ ไชยเศวตกานนท์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนันท์ ยิ่งดำนุ่น
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ขรรชัย กลับอำไพ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน