ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านน้ำตก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010210
PERCODE 6 หลัก340201
กระทรวง 10 หลัก1093340201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำตก
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บบ้านน้ำตก
ตำบลวังใหม่
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-841757
อีเมล์แอดเดรส93010210@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010210
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3153553
Longitude
100.2473817

KM.

นางสาว จาริยา เตชะวรรณโต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อลิสา หลังหวา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทวีศักดิ์ สังสินหละ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุรี เพอบาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สายสุณี บินอาสัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วราภรณ์ สำแดง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริพร หมื่นหนู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศรันยา จันทศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พงศ์ศักดิ์ หวังแดง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน