ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านเหมืองตะกั่ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010215
PERCODE 6 หลัก340210
กระทรวง 10 หลัก1093340210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมืองตะกั่ว
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่ว
ตำบลหนองธง
อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-614321
อีเมล์แอดเดรส93010215@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010215
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2177674
Longitude
100.081497

KM.

นาย ธาดา เจริญฤทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศันสนีย์ ธระจิตรเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภาวนา ยาชะรัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รอฮะนีย์ เจริญฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิภาภัทร์ สุขเลื่อง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พยุงศักดิ์ ไชยเพชร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุธิสา เศษขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อมรวัลย์ กองทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารีฉะห์ อุดหลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุทธิรัตน์ เอี่ยมระยับ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มนศิริ แก้วศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัตนา มุมีน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิรุฬห์ คมเด็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง หวันหน๊ะ หมานหมุ้ย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นพภาภรณ์ ไมละหมาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณฑิรา กุลนิล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อาหรน หลำสะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน