ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดลอน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก93010217
PERCODE 6 หลัก340245
กระทรวง 10 หลัก1093340245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดลอน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านลอน
ตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650066
อีเมล์แอดเดรส93010217@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010217
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.368093
Longitude
100.166467

KM.

นาย โชคดี มุสิกะสังข์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณิฌา เลิศเมธากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิตตินี แสงจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุวธิดา มณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กนกวรรณ รักพวก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จริญญา เมืองสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย คมจักร จุลฉีด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพียงฤทัย ณ มณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมถวิล รัตนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สาคร ชุมจุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิพย์สุดา คชภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐศรัณย์ ก่อเกื้อ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เกียรติกร แซ่อุ้ย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุรัตนา เหมือนกู้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ซารีน่า เบ็นยุหนุย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อดิศักดิ์ หวังอาลี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปรานี ขุนพิทักษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วีระศักดิ์ วงศ์อุทัย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน