ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
อนุบาลบางแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010223
PERCODE 6 หลัก340241
กระทรวง 10 หลัก1093340241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลบางแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บางแก้ว
ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-697167
อีเมล์แอดเดรส93010223@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010223
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4205336
Longitude
100.1751499

KM.

นาย บุญเติม แดงช่วง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุไรวรรณ ขำทิพย์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กาญจนา เอียดฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุปรีญา รัตนิยะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จุฑารัตน์ เมืองละออง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อาซีย๊ะ สะและ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุวิทย์ ขำคล้าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปาริชาต ยานะวิมุติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รติมัย ดลระหมาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เพลินจิต หมะหวีเอ็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณรงค์ศักดิ์ สิทธิดำรงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มนัติญา ซิ้วเตีย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชรวดี อินทรภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยะรัตน์ ถิระผลิกะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุมารินทร์ อุดหลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นฤมล มูสิกะสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อาภรณ์ สมบัติมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เพ็ญนภา ทิพย์สมบัติ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรนิษฐา รักษ์ชูชื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รจนา โอรามหลง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันทนา เซ่งหนู
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พัชรพงษ์ วรรณนุ้ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อดิสนธิ์ หวังเนาวรัตน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัทธวรรณ รุ่งเรือง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัลลภ สัจจา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน