สพป.พัทลุง เขต 2.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16473137
4%
178:1
อนุบาล 28429011,743
48%
12314:1
อนุบาล 39158731,788
49%
12315:1
ระดับปฐมวัย1,8211,8473,668
20%
26314:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1081,0052,113
15%
12517:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,2611,0002,261
17%
12918:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,1871,0842,271
17%
12918:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2141,2052,419
18%
13019:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,1951,1252,320
17%
12618:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1631,0872,250
17%
12618:1
ระดับประถมศึกษา7,1286,50613,634
76%
76518:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111491205
33%
1316:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213977216
35%
1317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310091191
31%
1216:1
มัธยมศีกษาตอนต้น353259612
3%
3816:1
รวมทั้งสิ้น9,3028,61217,914
100%
1,06617:1